Trấu Ém Khí, Trấu Hun

Than Trấu
Than Trấu
Than Trấu
Than Trấu